ผังองค์กรของ รฟม.

 คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

 โครงสร้างองค์กรของ รฟม.

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ดังนี้

 1. สำนักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม. งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมภายในองค์การ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 2. สำนักตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ภายในองค์การ ตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาของที่ปรึกษา ผู้รับสัมปทาน และผู้รับจ้าง ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบแก่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย
   
 3. ฝ่ายกลยุทธ์ (ฝกย.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำหนดวิสัยทัศน์ งานวางนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์การ งานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์การ งานบริหารกลยุทธ์ งานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การและส่วนงาน งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและงานรายงานผล การดำเนินงานขององค์การ งานบริหารผลการดำเนินงาน งานสถิติและข้อมูลขององค์การ งานการบริหารกิจการที่ดี งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานควบคุมคุณภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 4. ฝ่ายวิชาการ (ฝวช.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย งานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนหรือดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในลักษณะต่างๆ งานวางแผนงานและแผนลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวม งานวางแผนระบบขนส่งต่อเนื่องและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่างๆ งานบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้า งานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การ งานวิจัยในภาพรวมขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานจัดหาเงินกู้ งานบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ งานเบิกจ่ายและตรวจจ่าย งานภาษีต่างๆ งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณและเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 6. ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (ฝวส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน และงานออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และโครงการอื่นๆ ขององค์การ งานประมาณราคา งานจัดทำเอกสารประกวดราคา งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานมาตรฐานการออกแบบ งานอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานคัดเลือก บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 7. ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (ฝฟค.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน งานออกแบบ งานข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบ งานจัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีและอาคารของโครงการรถไฟฟ้า งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน งานวางแผนการเดินรถ งานคัดเลือก บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต และผู้รับสัมปทาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 8. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (ฝบก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน จัดทำข้อกำหนด ขอบเขตงาน คัดเลือก บริหารงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม ของโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ขององค์การทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 9. ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและรังวัดเขตทาง งานประเมินราคา งานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสอบสวนสิทธิ์ งานกำหนดค่าเงินทดแทน งานจัดกรรมสิทธิ์ งานจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 10. ฝ่ายปฏิบัติการ (ฝปก.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี รวมทั้งการบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามสัญญาหรือมาตรฐานสากล งานบำรุงรักษาอาคารและลานจอดรถ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 11. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทำมาตรการ และงานอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 12. ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (ฝธส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา ความเหมาะสม การจัดให้มี และการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญา งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาในส่วนที่นอก เหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 13. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารผลตอบแทน งานพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานบริหารองค์ความรู้ขององค์การ งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานการพัสดุ งานบริหารสำนักงานและยานพาหนะ งานบำรุงรักษาสำนักงานและพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 14. ฝ่ายกฎหมาย (ฝกม.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ งานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานขององค์การ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
 16. สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การกำหนดมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานให้มีความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานและขอบเขตงานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย